KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony             osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.         UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.) (zwane dalejRODO) informuję, że:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWPN-T Tel-Eko Projekt sp. z o.o (zwana dalej Administratorem), adres: 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 3.

2)  Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail: biuro@teleko.pl,, telefonicznie pod numerem: 71 337 20 20 lub pisemnie na adres: PWPN-T Tel-Eko Projekt sp. z o.o, 51-502 Wrocław, ul. Mydlana 3.

3)    Administrator wyznaczył koordynatora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: eczeszek@teleko.pl,w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

4)       Dane osobowe zawarte w złożonej ofercie bądź zwartej umowie są przetwarzane:

a)   w celu realizacji umowy stanowiącej przedmiot postępowania zakupowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu tej umowy lub podjęciu działań mających doprowadzić do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b)  w przypadku udziału w postępowaniu zakupowym w – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych (w stosownych przypadkach) oraz przepisy z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na umożliwieniu mu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5)  Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszystkie dane podane w złożonej ofercie oraz zawartej umowie.

6)  Jeżeli dane osobowe nie zostały przekazane bezpośrednio Administratorowi, to zostały one udostępnione przez podmiot biorący udział w postepowaniu zakupowym.

7)  Dane osobowe zawarte w złożonej ofercie będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, usługi księgowe i prawne. Dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

8)  Dane osobowe zawarte w złożonej ofercie będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

9)  Osobom, których dane osobowe zawarte zostały w ofertach, przysługuje prawo do: dostępu do treści przekazanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10) Osobom, których dane osobowe zawarte zostały w ofertach, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie.

 

        W imieniu PWPN-T Tel-Eko Projekt sp. z o.o.

        Prezes Zarządu