UPM 2000 - poziom

Przeznaczenie
Uniwersalny przetwornik mikroprocesorowy
UPM 2000 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru oraz regulacji poziomu i objętości cieczy w zbiornikach. Przetworniki w wykonaniu dwukanałowym umożliwiają niezależny pomiar
i regulację tego samego parametru w dwóch torach (kanałach) pomiarowych - przy współpracy z dwoma oddzielnymi czujnikami. Przetworniki UPM 2000 mogą współpracować
z hydrostatycznymi czujnikami poziomu oraz czujnikami ultradźwiękowymi.

Zastosowany w przetworniku układ mikroprocesorowy upraszcza jego programowanie oraz umożliwia uzyskanie dobrych parametrów metrologicznych. Przetworniki UPM 2000 są znakowane znakiem CE co oznacza, że odpowiadają wszystkim przepisom harmonizacji technicznej Wspólnoty Europejskiej, jakie się do nich stosują, oraz zostały poddane odpowiednim procedurom oceny zgodności.

Zasadnicze cechy funkcjonalne
 • Współpraca z typowymi czujnikami pomiarowymi,
 • Zunifikowane sygnały prądowe oddzielone galwanicznie
 • Interfejs RS232 lub RS485 (MODBUS),
 • Funkcje regulatora 2-przekaźnikowego nastawiane programowo, do wyboru: dla wartości MINIMUM i MAKSIMUM:
  • regulacja prosta - z nastawianymi czasami przerwy i załączania,
  • regulacja proporcjonalna - z proporcjonalnie zmienianym czasem załączania,
  • regulacja impulsowa -z proporcjonalną zmianą częstotliwości impulsów załączania,
  • regulacja dwustanowa,
  • możliwość sterowania ręcznego,
 • Funkcje specjalne zwiazane z mierzonym parametrem
 • 1 przekaźnik do wyboru, nastawiany programowo:
  • przekroczenie wartości granicznych mierzonrgo parametru lub temperatury,
  • awaria kanału pomiarowego,
  • sterowanie z nastawianą funkcją czasu załączania i przerwy,
  • ręczne załączanie przekaźnika,
 • Pamięć nieulotna, nie kasowana po wyłączeniu zasilania
 • Zegar czasu rzeczywistego,
 • Czytelne wyświetlanie wyniku pomiaru (wyświetlacz LED oddzielny dla każdego kanału pomiarowego)
 • Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwiający komunikację z użytkownikiem i ułatwiający  programowanie urządzenia,
 • Programowanie nastaw chronione hasłem