Pomiar pH / redoks / chlorki

Podstawowym pomiarem fizykochemicznym wodyi roztworów wodnych jest pH.
Wartość  pH pozwala określić, czy badane medium ma odczyn kwasowy (pH<7), zasadowy (pH>7), czy obojętny (pH=7).

Trudno dzisiaj sobie wyobrazić produkcję żywności, leków, kosmetyków, albo przemysł przetwórczy bez kontroli wartości pH. Wartość pH ma duże znaczenie w uzdatnianiu wody, dla kontroli korozyjności wody w wodociągach i dla wielu procesów chemicznych i technologicznych.
Również dla organizmu człowieka i przebiegu procesów biochemicznych zachodzących w przyrodzie pH ma podstawowe znaczenie.

Pomiar redoks (mV, potencjał oksydacyjno-redukcyjny ORP) służy do oznaczenia zdolności utleniającej lub redukującej mierzonego roztworu. Ten parametr jest ważny dla wielu procesów, np. przy określaniu sprawności oczyszczania ścieków (informuje o zachodzących procesach biochemicznych i ich prawidłowości) oraz przy chlorowaniu wody. Na wielkość ORP w biochemicznym układzie oczyszczania ścieków zasadniczy wpływ ma stężenie jego składników, a także stężenie jonów wodorowych. Obniżenie stężenia jonów wodorowych powoduje obniżenie ORP, a ich podwyższenie prowadzi do zwiększenia wartości potencjału redoks.

Chlorki
stanowią
jeden z anionów najczęściej występujących w wodzie i ściekach. Mogą pochodzić z gleby, naturalnych pokładów soli, z wód naturalnych oraz z zanieczyszczeń różnymi odpadkami - pochodzenia zwierzęcego lub powstałych przy uzdatnianiu wody przemysłowej. Wysokie stężenie chlorków zwiększa korozyjność wody i wpływa ujemnie na rośliny.

Przemysłowe (ciągłe) pomiary pH, redoks, stężenia chlorków realizuje się przy pomocy 
zestawu złożonego z elektrody (czujnika pomiarowego), zwykle zamontowanej w głowicy, i przetwornika pomiarowego.

Tel-Eko Projekt
produkuje przetworniki prądowe typu PP 2000 i PP 2000M oraz uniwersalne analizatory/kontrolery UPM 2000 do zastosowań przemysłowych.

Do pomiarów laboratoryjnych jest przeznaczony pehametr ULAB 2002.