UPM 2000

Przeznaczenie
Uniwersalny przetwornik mikroprocesorowy
UPM 2000 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru i regulacji parametrów fizykochemicznych (pH, stężenia chlorków, potencjału redoks, przewodności elektrolitycznej właściwej, stężenia tlenu rozpuszczonego)
w wodzie, ściekach oraz innych roztworach
i mieszaninach wodnych – w warunkach przemysłowych. Przetworniki w wykonaniu dwukanałowym umożliwiają niezależny pomiar i regulację tego samego parametru w dwóch torach (kanałach) pomiarowych - przy współpracy z dwoma oddzielnymi czujnikami.

Zastosowany w przetworniku układ mikroprocesorowy upraszcza jego kalibrację
i programowanie oraz umożliwia uzyskanie dobrych parametrów metrologicznych. Przetworniki UPM 2000 są znakowane znakiem CE co oznacza, że odpowiadają wszystkim przepisom harmonizacji technicznej Wspólnoty Europejskiej, jakie się do nich stosują, oraz zostały poddane odpowiednim procedurom oceny zgodności.

W wykonaniu 2-kanałowym jest możliwe zamówienie przetwornika do pomiaru dwóch różnych parametrów, np. do pomiaru pH i stężenia chlorków, pomiaru pH
i konduktywności.

Zasadnicze cechy funkcjonalne
 • Współpraca z typowymi czujnikami pomiarowymi,
 • Wzmacniacz wejściowy wydzielony z przetwornika, montowany w głowicy obok elektrody (pozwala na instalowanie przetwornika w dużych odległościach od elektrody, do 1km) lub wzmacniacz zabudowany w przetworniku (maksymalna odległość od elektrody 10 m),
 • Zunifikowane sygnały prądowe oddzielone galwanicznie
 • Interfejs RS232 lub RS485 (MODBUS),
 • Funkcje regulatora 2-przekaźnikowego nastawiane programowo, do wyboru: dla wartości MINIMUM i MAKSIMUM:
  • regulacja prosta - z nastawianymi czasami przerwy i załączania,
  • regulacja proporcjonalna - z proporcjonalnie zmienianym czasem załączania,
  • regulacja impulsowa - z proporcjonalną zmianą częstotliwości impulsów załączania,
  • regulacja dwustanowa,
  • możliwość sterowania ręcznego,
 • Funkcje specjalne zwiazane z mierzonym parametrem
 • 1 przekaźnik do wyboru, nastawiany programowo:
  • przekroczenie wartości granicznych mierzonrgo parametru lub temperatury,
  • awaria kanału pomiarowego,
  • sterowanie z nastawianą funkcją czasu załączania i przerwy,
  • ręczne załączanie przekaźnika,
 • Pamięć nieulotna, nie kasowana po wyłączeniu zasilania
 • Zegar czasu rzeczywistego,
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury
 • Automatyczna kalibracja elektrod pH standardowymi roztworami (z charakterystykami wpisanymi do pamięci przetwornika) lub dowolnymi roztworami wzorcowymi, z automatyczną kompensacją i pomiarem temperatury,
 • Czytelne wyświetlanie wyniku pomiaru (wyświetlacz LED oddzielny dla każdego kanału pomiarowego)
 • Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwiający komunikację z użytkownikiem i ułatwiający  programowanie urządzenia,
 • Programowanie nastaw chronione hasłem,
 • Szczelna i wytrzymała obudowa z dostępną z zewnątrz klawiaturą, pozwala na pracę w trudnych warunkach przemysłowych, przy dużym zapyleniu, wilgotności i chemicznych zanieczyszczeniach otoczenia.